Moira Escreet, Jane Smith, Mark Willis, David Kelly